1. ЗАГАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Інвестиції, прибутки, законні права та інтереси іноземних інвесторів на території України захищаються її законами. (Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні»).

Україна є учасником міжнародної Конвенції ООН 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами (інвесторами).

Гарантії для іноземних інвесторів встановлені Господарським кодексом України (статті 397-399) і Законом України «Про режим іноземного інвестування» (статті 7-12).

Законодавчо передбачені такі гарантії

 • Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб.

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України. Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 • Гарантії компенсації і відшкодування збитків іноземним інвесторам

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора. Всі понесені витрати і збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок дії державних органів, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою. Компенсація, яка виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, адекватною і ефективною.

Сума компенсації повинна виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на її суму нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).

 • Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску
(з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій в грошовій або товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності.

 • Гарантії перерахування прибутку, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій

Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій. Порядок перерахування за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається Національним банком України.

 • Гарантії у разі зміни законодавства

Якщо спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони навколишнього середовища.

2. РЕЄСТРАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Іноземні інвестиції в Україні підлягають державній реєстрації. Незареєстровані інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством. При цьому необхідно зауважити, що реєстрація не є обов'язковою. Зокрема, відповідно з роз'яснювальними листами Національного Банку України (лист НБУ від 05.10.2005 р № 13-124/4696-9871) в разі відсутності реєстрації допускається придбання валюти банком (для повернення інвестиції та/або доходів від інвестиції) при наявності письмового підтвердження інвестора про відсутність реєстрації інвестиції.

Право інвестора зареєструвати інвестиції передбачено Господарським кодексом України (ст. 395) і Законом України «Про режим іноземного інвестування» (ст. 13,14), процедура реєстрації встановлена урядом України (Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затверджене постановою Кабінету Міністрів
від 07.08.96р № 928). Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації.

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів. Реєстрація здійснюється після фактичного внесення інвестицій.

Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним особа подає органу державної реєстрації такі документи:

 • інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з Положенням про порядок реєстрації інвестицій, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;

Інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (додаток № 1 до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою КМУ від 07.08.96р № 928) передбачає вказувати наступну інформацію:

 • іноземний інвестор;
 • вид інвестиції;

 

 • Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:
  • іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
  • валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);
  • будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;
  • акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) в статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
  • грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і т.п .;
  • прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; інших цінностей відповідно до законодавства України.
   /Стаття 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»/
 • форма здійснення інвестиції;

  Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: 
  • часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
  • створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;
  • придбання що не заборонено законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
  • придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України; придбання інших майнових прав; господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції; в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України
   /Стаття 3 Закону України «Про режим іноземного інвестування»/
 • об'єкт здійснення інвестиції;

  Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України
  / Стаття 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»/
 • обсяг інвестиції в іноземній конвертованій валюті та валюті України;

 • період функціонування інвестиції.

  • документи, які підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори, і т.п.);
  • документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції
  • Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України. При реінвестиції прибутку, доходу та інших коштів, отриманих у валюті України внаслідок здійснення іноземних інвестицій, перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України на дату фактичного здійснення реінвестицій;
   /Стаття 5 Закону України «Про режим іноземного інвестування»/
  • документ, який свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію;
  • документ (довіреність від інвестора) на особу, яка надає документи на реєстрацію.
3. ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Діяльність інвестиційних фондів в Україні перебуває під перехресним наглядом, жорстко регулюється і контролюється державними органами та іншими організаціями. Основні заходи, спрямовані на захист інвесторів, викладені в Законі «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Компанія з управління активами (КУА) має право здійснювати свою діяльність тільки на підставі Ліцензії, яку видає Державна комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). Щоб КУА не зловживала коштами інвесторів, законодавством передбачено ведення Хранителем відокремленого від Компанії обліку активів фонду. Функцію Зберігача, як правило, виконує комерційний банк, що має відповідну ліцензію ДКЦПФР. Надзвичайно важливим є те, щоб активи фонду перебували у незалежного Зберігача, тому, що Хранитель зобов'язаний проводити перевірку правильності розрахунку вартості чистих активів ІСІ, виконаного КУА, здійснювати контроль за законністю проведення операцій з активами ІСІ, діяти виключно на користь інвесторів.

Крім державного контролю, законодавчо передбачений контроль за діяльністю КУА з боку інвесторів. Такий контроль здійснює Наглядова рада ІСІ (для пайового інвестиційного фонду) та Загальні збори акціонерів і Наглядової ради (для корпоративного інвестиційного фонду). Наглядова рада формується з числа інвесторів, які придбали цінні папери ІСІ.

Регулювання діяльності КУА відбувається також в рамках її участі в саморегульованій організації професійних учасників ринку цінних паперів. Для КУА такою організацією є Українська асоціація інвестиційного бізнесу Компанія з управління активами щорічно проходить перевірку незалежною аудиторською фірмою.